หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัว ...
2023-05-09 13:53:15
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2566
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2566วันที่ 5 เมษายน 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุ ...
2023-05-09 13:53:37
ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2566
ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2566นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็น ...
2023-05-09 13:54:06
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
           นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา ...
2023-05-09 13:54:57
ขอแสดงความยินดี กับ "นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง" ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)
ขอแสดงความยินดี กับ "นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง"ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ( ...
2023-01-12 17:28:34
ดนตรีในสวน
“ดนตรีในสวนกับสวนสุนันทา”โดยฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกร ...
2023-02-15 10:28:01
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  ซึ่งได้แก ...
2022-10-05 07:39:20
ข่าวย้อนหลัง