หน้าหลัก > ข่าว > ภาพข่าวกิจกรรม > สวนสุนันทาเข้ารับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวง อว.
สวนสุนันทาเข้ารับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวง อว.

admin center
2022-01-05 13:30:06

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564  เวลา 08.30-09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มีนะนันทน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว. (โยธี)  โดยมี ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้  ผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   สถาบันอุดมศึกษา และโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวง อว. เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว นางสาวตรีนุช นุ่มสีหมอก / มรภ.ธนบุรี  : ถ่ายภาพ