ติดต่อเรา


     ที่ตั้ง กองกลางกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถนน อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

Facebook : https://www.facebook.com/gad.ssru

Website :https://centraloffice.ssru.ac.th/th


     ติดต่อและบริการ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : โทร. 02-160-1023 / 02-160-1400 / 02-160-1000 02-160-1087

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : โทร. 02-160-1020

ฝ่ายเลขานุการ  : โทร. 02-160-1151-2

ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  : โทร. 02-160-1129 / 02-160-1414

ฝ่ายอำนวยการ  : โทร. 02-160-1312

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  : โทร. 02-160-1250-51

ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ  : โทร. 02-160-1022