บุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์


นายศรัญญู คงปาน
นายไชยยานนท์ แก้วนิล
นายสุทัศน์ จิตรกูลนายสุรชาติ ตรีโอษฐ์
นางสาวธนัญภรณ์ คงขาวนางสาวฉันทกาญจน์ มั่งแว่น


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวเพชรรัตน์   แสงเงินยอด
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุจิตรา      สุขสมบูรณ์วัฒนานางสาวอรวรรณ จรทะผา


นางสาวกรรณิกา  ทองคำนางสาววาทินี   เรเรืองนางสาวจิราพร  ทำโย


ฝ่ายเลขานุการ


นางสาววรางคนาง คงศีล
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน

นางสาวตรีนุช  นุ่มสีหมอก

นางสาวชรินร์ทิพย์ หิรัญนุเคราะห์นางสาวณาฐวดี พุทธวงศ์

นางสาวศศิวิมล  มณีวงษ์นางสาวณัฐวลัญช์ วังนิลนางสาวสโรชา  บินอับดุลเลาะห์


ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย


นางสาวนฤมล   พรหมโลก
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวเสาวภา  ชัยพฤกษทล

นางสาวนพรัตน์    หมัดละว่าที่ ร.ต.ณัฐพล  พัชรนันท์จินดา
นางสาวรุ้งอัมพร เบญจกาญจน์


ฝ่ายอำนวยการ


นางอรอุมา   ชมภูนุช  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางเจนจิรา  ปราบปรีนางสาวกันยารัตน์  อ่อนสังข์


นางสาวนภาพร ทองรัตนชาตินางสาวภูรีรัตน์  สัตถาวร


ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นางสาวนุชนารถ  เพ็งสุริยา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นางสาวปรียาภรณ์  อารีรักษ์นางสาวอิสรา  สังข์ประเสริฐ


ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ


นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง
รักษาการหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ
นางสาวรัชนี  ใจชุ่มนายอมลัช  เรืองเดชนายวิชา    ขันคำ


นายนิติรัฐ   เอี่ยมสำอางค์นางสาวจารุวรรณ  ปล่องทองนายสุธีร์  แซ่ฮุ้น