วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision) 

          เป็นเลิศในการให้บริการ

พันธกิจ (Mission)

           บริการ สนับสนุน อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ และใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภารกิจหลัก (Key result area)

          1.  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

          2.  บริการ สนับสนุน การใช้ทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

          3. บริการและสนับสนุนงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

          4. บริการและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวางแผน และงบประมาณ

          5. บริการ สนับสนุน และเผยแพร่การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย

          6. อำนวยการการประชุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

          7. บริการและสนับสนุนภารกิจผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เสาหลัก (Pillars)

          การให้บริการอย่างมืออาชีพ

ค่านิยมหลัก (Core Values)

SMART 

           S = support หมายถึง  สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย

          M = moral  หมายถึง ให้บริการอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใส

          A = accuracy  หมายถึง บริการอย่างถูกต้องและเที่ยงตรง

          R = relations    หมายถึง บริการดุจญาติมิตร

          T = teamwork หมายถึง ร่วมกันทำงานอย่างมืออาชีพ