ผู้บริหาร
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

อธิการบดีผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารนายชำนิ นิลอรุณ
 ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี


นายนฤพล ศรีสว่าง

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี