หน้าหลัก > ข่าว > การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12)
การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธีการคัดแยกขยะ เป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการลดปร ...
2023-06-26 14:18:18
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียฝ่ายอาคารสถานที่และบริก ...
2023-05-18 15:31:08
โครงการ Clean & Clear
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ล้างทำความสะอาดถนนภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Clean & Clear ...
2023-05-18 15:31:23
โครงการ Clean & Clear
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ลอกรางระบายน้ำบริเวณอาคารภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Clean ...
2023-05-18 15:31:40
12.2.1 นโยบายการจัดหาอาหารอย่างมีจริยธรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เช่าพื้นที่งานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๘๐ ปี12.2.1  ...
2023-06-26 13:55:36
12.2.7 การเผยแพร่นโยบายและให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขานรับนโยบายรัฐบาล แบนพลาสติก 4 ชนิด ได้แก่ โฟม ถุงหิ้ว แก้ว หลอด12.2.7 S ...
2023-06-26 14:27:07
12.2.6 ลดการใช้สิ่งของใช้แล้วทิ้ง
ขออนุมัติโครงการ Clean & Clear ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓12.2.6 โครงการ Clean _ Clear.pdfขออนุมั ...
2023-06-26 12:35:18
12.2.5 ลดการใช้พลาสติก
ขออนุมัติโติครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓12.2.5 นโยบายลดกา ...
2023-06-26 13:53:30
12.2.4 ฝังกลบและรีไซเคิล
ขออนุมัติโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓12.2.4 โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่ ...
2023-06-26 14:23:28
12.2.3 กำจัดขยะของเสีย-วัสดุอันตราย (ขนขยะ)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติมาตรการการคัดแยกขยะและการตรวจติดตามของมหาวิทยาลัย ...
2023-06-26 14:35:12
ข่าวย้อนหลัง