หน้าหลัก > ข่าว > การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12)
การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12)

12.2.7 การเผยแพร่นโยบายและให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขานรับนโยบายรัฐบาล แบนพลาสติก 4 ชนิด ได้แก่ โฟม ถุงหิ้ว แก้ว หลอด ...
2022-01-05 13:23:37
12.2.8 ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดซื้อ
12.2.8 SCI-QP-6.6-01 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้.pdf ...
2022-01-05 13:23:22
12.3.1 มาตราการการตรวจติดตามการผลิตของเสียและการรีไซเคิลขยะ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติมาตรการการคัดแยกขยะและการตรวจติดตามของมหาวิทยาลัย ...
2023-06-26 14:21:03
ข่าวย้อนหลัง