หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ครั้ง 2/2566
นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากรกองกลาง เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนว ...
2023-07-10 16:32:27
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธีการคัดแยกขยะ เป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการลดปร ...
2023-06-26 14:18:18
ประชุมแนวทางการคุมครุภัณฑ์ กองกลาง ปี 2566
             22 พฤษภาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมแ ...
2023-05-22 12:46:26
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียฝ่ายอาคารสถานที่และบริก ...
2023-05-18 15:31:08
โครงการ Clean & Clear
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ล้างทำความสะอาดถนนภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Clean & Clear ...
2023-05-18 15:31:23
โครงการ Clean & Clear
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ลอกรางระบายน้ำบริเวณอาคารภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Clean ...
2023-05-18 15:31:40
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประ ...
2023-07-18 08:07:43
ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัว ...
2023-05-09 13:53:15
ข่าวย้อนหลัง