หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กองกลางประชุมทบทวนภาระงานฝ่ายในสังกัด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09.30 น.  นายนฤพล ศรีสว่าง  ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงาน ...
2022-01-05 11:29:24
12.2.1 นโยบายการจัดหาอาหารอย่างมีจริยธรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เช่าพื้นที่งานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๘๐ ปี12.2.1  ...
2023-06-26 13:55:36
12.2.7 การเผยแพร่นโยบายและให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขานรับนโยบายรัฐบาล แบนพลาสติก 4 ชนิด ได้แก่ โฟม ถุงหิ้ว แก้ว หลอด12.2.7 S ...
2023-06-26 14:27:07
12.2.6 ลดการใช้สิ่งของใช้แล้วทิ้ง
ขออนุมัติโครงการ Clean & Clear ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓12.2.6 โครงการ Clean _ Clear.pdfขออนุมั ...
2023-06-26 12:35:18
12.2.5 ลดการใช้พลาสติก
ขออนุมัติโติครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓12.2.5 นโยบายลดกา ...
2023-06-26 13:53:30
ข่าวย้อนหลัง