หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

12.2.6 ลดการใช้สิ่งของใช้แล้วทิ้ง
ขออนุมัติโครงการ Clean & Clear ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓12.2.6 โครงการ Clean _ Clear.pdfขออนุมั ...
2023-06-26 12:35:18
12.2.5 ลดการใช้พลาสติก
ขออนุมัติโติครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓12.2.5 นโยบายลดกา ...
2023-06-26 13:53:30
12.2.4 ฝังกลบและรีไซเคิล
ขออนุมัติโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓12.2.4 โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่ ...
2023-06-26 14:23:28
12.2.3 กำจัดขยะของเสีย-วัสดุอันตราย (ขนขยะ)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติมาตรการการคัดแยกขยะและการตรวจติดตามของมหาวิทยาลัย ...
2023-06-26 14:35:12
ข่าวย้อนหลัง