หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

12.2.5 ลดการใช้พลาสติก
ขออนุมัติโติครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓12.2.5 นโยบายลดกา ...
2023-06-26 13:53:30
12.2.4 ฝังกลบและรีไซเคิล
ขออนุมัติโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓12.2.4 โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่ ...
2023-06-26 14:23:28
12.2.3 กำจัดขยะของเสีย-วัสดุอันตราย (ขนขยะ)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติมาตรการการคัดแยกขยะและการตรวจติดตามของมหาวิทยาลัย ...
2023-06-26 14:35:12
12.2.7 การเผยแพร่นโยบายและให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขานรับนโยบายรัฐบาล แบนพลาสติก 4 ชนิด ได้แก่ โฟม ถุงหิ้ว แก้ว หลอด ...
2022-01-05 13:23:37
12.2.8 ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดซื้อ
12.2.8 SCI-QP-6.6-01 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้.pdf ...
2022-01-05 13:23:22
ข่าวย้อนหลัง