หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองกลางประชุมบุคลากรในสังกัด
กองกลางประชุมบุคลากรในสังกัด

admin center
2022-01-13 10:56:57วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสังกัดเพื่อติดตามภารกิจอันสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี บุคลากรกองกลางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ google meet 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : รายงาน

ศิวิมล เชื้อรุ่ง : ถ่ายภาพ