หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ครั้ง 2/2566
ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ครั้ง 2/2566

admin center
2023-07-10 16:32:27นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากรกองกลาง เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ครั้ง 2/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้ง 2 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ หัวข้อ " สวนสุนันทาบนก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลง" และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี บรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความพร้อมในการขับเคลื่อนการศึกษา" พร้อมด้วยรองอธิการบดีทั้ง 6 ฝ่าย ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กำหนดการ

ช่วงเช้า: บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ช่วงบ่าย: บุคลากรสายวิชาการ

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

*****************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี