หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566

admin center
2023-11-14 08:26:54วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาววรางคณา คงศีล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง      เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์      ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ   สวนสุนันทา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี