หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

admin center
2023-05-09 14:00:23

    วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายชำนิ นิลอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้การประชุมมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) ระดับสำนักงานอธิการบดี  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) ระดับสำนักงานอธิการบดี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับสำนักงานอธิการบดี และการพิจารณาความเสี่ยง (โอกาสและผลกระทบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานอธิการบดี

การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ธนัญภรณ์ คงขาว : รายงาน

สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ