หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากร
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากร

admin center
2023-07-20 08:13:53


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ให้บุคลากร

     นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง โดยฝ่ายอำนวยการ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31

     เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

     ** หัวข้อ “การเขียนโครงการ” โดย นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง

     ** หัวข้อ “การเขียนวาระการประชุม” โดย นางาสาวนพรัตน์ หมัดละ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

     ** หัวข้อ “งานสารบรรณ” โดย นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงินยอด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง

*******************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี