หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองกลางประชุมทบทวนภาระงานฝ่ายในสังกัด
กองกลางประชุมทบทวนภาระงานฝ่ายในสังกัด

admin center
2022-01-05 11:29:24

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09.30 น.  นายนฤพล ศรีสว่าง  ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานการประชุมทบทวนภาระงานฝ่ายในสังกัดเพื่อให้ภาระงานของบุคลากรเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่เป็นปัจจุบัน  โดยมี หัวหน้าและตัวแทนฝ่ายต่างๆ ในสังกัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : รายงาน/ภาพ