หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองกลางประชุมบุคลากรในสังกัด
กองกลางประชุมบุคลากรในสังกัด

admin center
2022-03-17 15:44:09


       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง  โดยมีประเด็นที่สำคัญในการประชุมดังนี้  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019       การสร้างความสามัคคี มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน การสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ และติดตามงานที่ได้มีการมอบหมายของแต่ละฝ่าย  ทั้งนี้ มีบุคลากรในสังกัดกองกลางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ google meet

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : รายงาน/ภาพ 

ศิวิมล เชื้อรุ่ง : ภาพ