หน้าหลัก > ข่าว > การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12) > 12.2.3 กำจัดขยะของเสีย-วัสดุอันตราย (ขนขยะ)
12.2.3 กำจัดขยะของเสีย-วัสดุอันตราย (ขนขยะ)

admin center
2023-06-26 14:35:12

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติมาตรการการคัดแยกขยะและการตรวจติดตามของมหาวิทยาลัย


SDG 12.2.3.pdf