หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี

admin center
2023-09-27 15:44:26


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร“

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖  มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาตม ๒๕๖๖