หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้อำนวยการกองกลางร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ผู้อำนวยการกองกลางร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

admin center
2022-10-04 11:48:21


     วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 "นายนฤพล ศรีสว่าง" ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่

     1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    3. อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    4. นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    5. คุณพจนา ไอยรัตน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 1. รองศาสตราจารย์
ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย

5. คุณพจนา ไอยรัตน์

  3. อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
4. นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ