หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

admin center
2022-10-05 07:39:20

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  ซึ่งได้แก่ 

1. นางสาวสุภาพร ประจงใจ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

    รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. นายเอกชน น้อยเงิน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

    รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. นางสาววรรณวิภา บำรุงพงศ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

    รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. นางสาวนฤมล พรหมโลก ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

    รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา