หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin center
2023-05-09 13:54:57

     

      นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2566  โดยมีรองศาสตราจารย์     ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2566


ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ โทร.1023