หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองกลางประชุมบุคลากรในสังกัดประจำเดือนมิถุนายน
กองกลางประชุมบุคลากรในสังกัดประจำเดือนมิถุนายน

admin center
2022-06-14 15:27:55     วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคาร 32 ชั้น 4 และระบบออนไลน์ Google meet  

     โดยในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบและร่วมกันพิจารณา ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่  การเข้าตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่น ของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2564 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    รับรองรายงานการประชุมบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565  รวมถึง ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานระดับฝ่าย  และการรายงานงบประมาณกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565  รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2564  – พฤษภาคม 2565) และที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นต่อเนื่องในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมหลักของกองกลาง อีกด้วย ทั้งนี้ มีบุคลากรในสังกัดกองกลางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : รายงาน/ภาพ