หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพันและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพันและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

admin center
2023-02-15 10:36:58           กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพันและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ. 2566 บุคลากรสายสนับสนุน (คนงาน) ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรเกิดความรักและภักดีในองค์กร