Home > News > activity news > Congratulations to "Siwimol Chuarung"
Congratulations to "Siwimol Chuarung"

admin center
2023-01-12 17:28:34

Congratulations

to "Siwimol Chuarung"

ขอแสดงความยินดี กับ "นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง"

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา