หน้าหลัก > ข่าว > การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12)
การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12)

ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียฝ่ายอาคารสถานที่และบริก ...
2023-05-18 15:31:08
โครงการ Clean & Clear
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ล้างทำความสะอาดถนนภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Clean & Clear ...
2023-05-18 15:31:23
โครงการ Clean & Clear
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ลอกรางระบายน้ำบริเวณอาคารภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Clean ...
2023-05-18 15:31:40
12.2.5 ลดการใช้พลาสติก
12.2.5 โครงการ ขออนุมัติโติครงการจัดการขยะภาย.pdf ...
2023-05-29 16:00:26
12.2.7 การเผยแพร่นโยบายและให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขานรับนโยบายรัฐบาล แบนพลาสติก 4 ชนิด ได้แก่ โฟม ถุงหิ้ว แก้ว หลอด ...
2022-01-05 13:23:37
12.2.8 ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดซื้อ
12.2.8 SCI-QP-6.6-01 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้.pdf ...
2022-01-05 13:23:22
ข่าวย้อนหลัง